Blog10 Trends เปลี่ยนกระบวนการสรรหาในปี 2020

January 13, 2021
https://buddyrecruit.ai/wp-content/uploads/2021/01/1192-1280x788.jpg

Dea Wilson , Recruiting industry expert ได้วิเคราะห์และคาดการไว้ว่า innovation และ สื่อ social ต่างๆจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทในวงการ recruit ในปี 2020 ไม่ว่าจะเป็น การนำ NLP มาช่วย หรือ การใช้ social recruiting เป็นต้น

วงการ recruitment กำลังดำเนินเข้าสู่จุดที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งก็คือการนำเทคโนโลยีใหม่ (HR Tech) และ advance hiring process มาใช้ ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงว่า เทคโนโลยีอะไรบ้างที่ถูกนำมาใช้ในปี 2020 และปีต่อๆไป

1. Natural Language Processing : การประมวลผลภาษาเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์

เทคโนโลยีที่มาแรงและมาเปลี่ยนแปลงกระบวนการ recruitment จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากการนำ AI เข้ามาช่วยในกระบวนการต่อไปนี้

  • สรรหา (sourcing)
  • ประเมิน(assess)
  • คัดกรอง (screening)

โดยเบื้องหลังการทำงานหลักๆ ก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า NLP หรือการประมวลผลและรู้จำภาษา

เนื่องจากว่า การอ่าน resume ด้วยมนุษย์ทีละใบ นั้นกินเวลาค่อนข้างมาก แต่ด้วยเทคโนโลยี NLP ที่เข้ามาช่วยอ่านและประเมิน resume ได้ อีกทั้ง NLP ยังถูกใช้ใน chatbot ให้สามารถโต้ตอบและแนะนำผู้สมัครแทนมนุษย์

อย่างไรก็ดี การที่จะสร้าง AI ขึ้นมา จะต้องระมัดระวังในการป้อนข้อมูลให้ AI เรียนรู้ โดยข้อมูลควรจะปราศจากอคติ (bias) เพื่อป้องกันการเรียนรู้ในข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

2. Predictive analytics

หลายๆบริษัทได้เริ่มนำ Predictive Analytic เข้ามาใช้และมีบทบาทในกระบวนการ recruitment มากยิ่งขึ้น
โดยหลายๆบริษัทที่เป็น technology service ได้มีบริการที่ช่วยในการ recommend ผู้สมัครที่เหมาะสม จาก parameter ต่างๆที่ recruiter สามารถกำหนดได้เอง เช่น location, ประสบการณ์การทำงาน, การศึกษา จากนั้น AI recommender system จะวิเคราะห์และ recommend และหา insight เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้กับ recruiter ว่า candidate รายใดบ้างที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ มากหรือน้อยเพียงใด

3. Remote work

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า remote work หรือ work-from-home นั้นจำเป็นและเข้ามามีบทบาทกับแทบจะทุกองค์กร

ซึ่งปัจจัยนี้เป็นอีกปัจจัยส่งผลต่อการเลือกสมัครงานจากผู้สมัครเช่นกัน ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องปรับตัว โดยนำเทคโนโลยีที่จำเป็นต่างๆไม่ว่าจะเป็น Virtual Office, Augment and Virtual reality work หรือแม้กระทั่ง สื่อต่างๆที่ใช้เป็น communication tools

4. Work culture

Culture เป็นอีกปัจจัยหนึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ใช้หลอมรวมคนในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว แต่ในปัจจุบันที่ remote work เข้ามา ก็ทำให้การ maintain culture ขององค์กร มีความ challenge มากขึ้น จึงเป็นที่มาที่ทำให้องค์กรต้องมี effort มากขึ้นในการทำให้พนักงานยังคงรักษาไว้ซึ่ง  Core Value ,Mission และ Vision จะเห็นได้จาก หลายๆองค์กรเริ่มมี job role ใหม่ๆที่เข้ามาดูแลและ build company culture โดยเฉพาะ และความท้าทางสูงสุดก็คือ การจะทำอย่างไรให้กลุ่มคนที่อยู่ในช่งอายุที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น baby boomer, Gen Z และ Millennial สามารถเข้ากันได้ใน culture เดียวกัน

5. Acqui-hires

“พนักงาน” ถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะไม่ได้อยู่ใน Balance sheet แต่ “พนักงาน” คือหัวใจและสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์ทุกองค์กร จึงเป็นที่มาที่หลายๆองค์กร ลงทุนและให้ความสำคัญของการสรรหาบุคลากร เพื่อเสาะหาผู้สมัครที่ดีที่สุดเข้ามาเป็นพนักงาน ทำให้ในบางครั้ง องค์กรเลือกใช้วิธีซื้อและควบรวมกิจการเป็นอีกเทคนิคหนึ่ง ซึ่งวิธีการดังกล่างนั้น recruiter ต้องตระหนักและระลึกเสมอว่า อาจทำให้มีปัญหาในเชิง culture fit ได้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ที่ต้องมีการปรับโครงสร้างของ culture ของ 2 องค์กรให้ merge กันได้อย่างสมบูรณ์

6. Social recruiting

งานของ recruiter ในปัจจุบันนั้น ความท้าทายก็คือ ทำอย่างไรที่จะเข้าถึงและพบกับผู้สมัครได้มากที่สุดและ proactive เข้ากับยุคสมัยที่สุด ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็อยู่ตาม social media เป็นส่วนมาก ซึ่ง platform ยอดฮิตก็คือ Facebook และ Twitter ซึ่ง เป็นที่มาว่าในปี 2020 เป็นต้นไป เราจำเป็นต้องใช้ social media เป็นสื่อในการสมัครงาน ไม่ว่าจะเป็น Hashtag, การทำ content ที่ดึงดูด เช่น video เป็นส่วนหนึ่งในการทำ recruitment marketing ในขณะที่ข้อมูลจาก Social มีเยอะมาก การนำ AI หรือ Chatbot for Recruitment เข้ามาเสริมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรับมือกับข้อมูลมหาศาลดังกล่าว

7. Diversity

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ทีมงานที่มีความแตกต่างและหลากหลายสามารถทำงานออกมาได้ดีกว่า จึงเป็นที่มาที่แต่ละองค์กรต้องออกแบบ job description หรือแม้กระทั่ง job post ให้ดึงดูดผู้สมัครที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ระมัดระวังการใช้คำที่กลางๆ ไม่เจาะจงเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ
และพยายามโปรโมท job post ในแหล่งหรือกลุ่มที่มีความหลากหลายมากๆ เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้ผู้สมัครที่หลากหลายมากที่สุด

8. Employer branding

ธรรมชาติของผู้คน ก็มักจะอยากทำงานในองค์กรที่พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจ ดังนั้น สิ่งสำคัญขององค์กรนั่นก็คือ การสร้าง employer branding ที่ดี จึงมีความจำเป็นและเป็นตัวช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายของการบริหารองค์กรอย่างสูงสุด
จากการวิจัยของ CareerArc  ( http://web.careerarc.com/op-employer-branding-study.html?zd_source=hrt&zd_campaign=5703&zd_term=deawilson ) พบว่า 75% ของผู้สมัครงาน พิจารณา employer branding ก่อนที่จะทำการสมัครงาน ดังนั้น เราจึงเห็นหลายๆองค์กรเริ่ม focus ในการทำ website ขององค์กรเพือโปรโมท Company Mission, Employee life และ content อื่นๆที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ Employer Branding

9. Soft skills

อ้างอิงจาก ผลการศึกษาของ Linkedin (  https://www.fastcompany.com/90298828/linkedin-research-reveals-the-value-of-soft-skills?zd_source=hrt&zd_campaign=5703&zd_term=deawilson )  พบว่า ,89% ของการจ้างงานที่ไม่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่พบข้อผิดพลาดที่เกิดจากขาดทักษะในส่วนของ soft skill เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ,การทำงานเป็นทีม,การประสานงาน,การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ การจัดการเวลา ซึ่ง การที่จะวัดหรือประเมิน softskill นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก และเป็นความท้าทายอย่างสูงของ recruiter โดย recruiter จำเป็นต้องมีทักษะในการประเมินและสังเกตพฤติกรรมจาก body language ของผู้สมัคร, การใช้คำ และพฤติกรรมต่างๆ

10. Hiring quality

เทคโนโลยีมากมายในปัจจุบัน สามารถนำมาเสริมและช่วยในการประเมินคุณสมบัติผู้สมัครได้แล้วนั้น ยังสามารถช่วยในการวัดประสิทธิภาพการทำงานของทีม recruit เองได้เช่นกัน เช่น การวัด cost และ time-to-hire ในเชิงปริมาณนั้นค่อนข้างไม่ซับซ้อน แต่ในเชิงคุณภาพยังคงมีความซับซ้อนในการประเมินพอสมควร ในกรณีนี้เอง มีการนำเอา AI เข้ามาวิเคราะห์และหา insight ในเชิงการวัดคุณภาพของการสรรหาและเปรียบเทียบในเชิง time series เพื่อให้เห็นภาพรวมของ performance KPIs

“Buddy Recruit” ของเราเองนั้น ก็เป็นหนึ่งในการทำงานของระบบ HRIS ที่ดูแลส่วนงานของ Recruitment โดยมี Feature ที่ทันสมัยอย่าง Social Recruitment ด้วยความสามารถของ AI Chatbot เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยของ Recruiter 24/7 ทำให้มั่นใจได้ว่า Social Recruitment ของเรา จะมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของเราในอีกทางหนึ่งด้วย 

ท่านสามารถดู feature ต่างๆ ของ Buddy Recruit ได้ทางช่องทาง : https://buddyrecruit.ai/features/

ที่มา: https://www.hrtechnologist.com/articles/recruitment-onboarding/10-trends-that-will-shape-recruitment-in-2020/

 

https://buddyrecruit.ai/wp-content/uploads/2020/08/buddyrecruit-logo-wh.png

Buddy Recruit มีระบบ Chatbot ที่เข้ามาช่วยสมัครงานเข้าระบบ Buddy Recruit ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีแอดมินมานั่งตอบผู้สมัครทีละคน เพิ่มความสะดวกสบายและยังทำให้การสมัครงานเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น

https://buddyrecruit.ai/wp-content/uploads/2020/08/buddyrecruit-logo-wh.png

Buddy Recruit มีระบบ Chatbot ที่เข้ามาช่วยสมัครงานเข้าระบบ Buddy Recruit ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีแอดมินมานั่งตอบผู้สมัครทีละคน เพิ่มความสะดวกสบายและยังทำให้การสมัครงานเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น

ติดตามเรา

Copyright © 2018-2019 ZyGen Company Limited. All rights reserved.

Copyright © 2018-2019 ZyGen Company Limited. All rights reserved.

bt_bb_section_top_section_coverage_image